Eigen Risico 2015

Eigen risico WGA

Voor ondernemers betekent een zieke medewerker een financieel risico. Als een werknemer na twee jaar ziekte nog steeds niet aan de slag is, biedt de WGA verzekering een oplossing. Daarmee wordt u eigen risicodrager voor uw zieke medewerkers die vallen onder de WGA.

10 jaar lang doorbetalen

Als een werknemer na 2 jaar ziekte nog niet is hersteld, kan hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard door het UWV. Deze werknemer valt dan onder de Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). U en uw werknemer hebben dan nog 10 jaar te maken met het UWV. De werkgever heeft gedurende deze 10 jaar namelijk te maken met re-integratieverplichtingen en bovendien belast het UWV de werknemersuitkering aan de werkgever door via de gedifferentieerde WGA-premie.

Eigen risico en WGA

Bent u als ondernemer eigenrisicodrager voor de WGA of wilt u eigenrisicodrager worden? Dan draagt u het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-) werknemers. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie komen voor uw rekening. Het gaat dan om zieke werknemers, maar ook om ex-werknemers die een WGA-uitkering kregen toen ze bij u in dienst waren. Eigen risico dragen betekent dat u minder aan arbeidsongeschiktheidspremies betaalt. Maar u heeft ook verantwoordelijkheden en verplichtingen.

Eigenrisicodrager WGA worden?

Als u als ondernemer eigenrisicodrager wilt worden voor de WGA, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
U heeft een bankgarantie van een bank of verzekeraar. Hierin staat dat de bank of verzekeraar u de garantie geeft dat u altijd in staat bent de verplichtingen tegenover uw werknemers na te komen.
U bent in de 3 jaar voor de beoogde ingangsdatum niet gestopt als eigenrisicodrager voor de WGA.